תקנון סדנאות כתיבה

תקנות סדנאות וירטואליות ללמידה מרחוק

תקופת הסדנה

· מועד פתיחת הסדנה הוא המועד בו קיבל התלמיד הרשאה לצפות בשיעורי הווידאו של הסדנה (אחד או יותר מתוכם), או מהמועד בו קיבל מייל ראשון לאחר ההרשמה, הכולל הנחיות לסדנה או חומרי כתיבה, המוקדם מביניהם.

· מועד סיום הסדנה הוא שישה חודשים לאחר מועד הפתיחה.

· לאחר מועד סיום הסדנה לא יהיה התלמיד זכאי לשירותים נוספים במסגרת הסדנה, ובכלל זה צפייה בהרצאות, העברת חומרים לקריאת המנחים, קבלת משובים, ועוד.

השירותים שיסופקו בסדנה

· הסדנה כוללת 7 סרטונים מצולמים בווידאו, חומרים כתובים שיישלחו ללומד ואינטראקציה באימייל עם מנחה הסדנה על משימות כתובות שיבצע הלומד.

· מנחי הסדנה וספקי שירותי הלימוד שומרים לעצמם את הזכות לעשות שינויים במבנה ובתוכן הסדנאות גם לאחר מועד ההרשמה ולאחר מועד פתיחת הסדנה.

· במהלך תקופת הסדנה יקבל התלמיד גישה להרצאות מצולמות בווידאו. התלמיד רשאי לצפות בחומרים אלה ללא הגבלה במהלך תקופת הסדנה. לאחר מועד סיום הסדנה תבוטל לתלמיד הרשאת הצפייה בחומרים.

· סרטי הווידיאו אלה מוגנים בזכויות יוצרים ומיועדים לשימושו האישי של התלמיד בלבד. אין להפיץ, להעתיק או לעשות בהם שימוש מסחרי כלשהו.

· חומרים שהתלמיד יקבל במהלך הסדנה, מודפסים או בפורמט אלקטרוני, יישארו בידיו גם לאחר מועד סיום הסדנה (למעט גישה לסרטוני וידאו). חומרים אלה מוגנים בזכויות יוצרים ומיועדים לשימושו האישי של התלמיד בלבד. אין להפיץ, להעתיק או לעשות בהם שימוש מסחרי כלשהו.

· במהלך תקופת הסדנה זכאי כל תלמיד לקבל משובים כתובים על טקסטים ספרותיים שכתב, עד רף עליון של 5 סיפורים קצרים לכל היותר ועד רף עליון של 5,000 מילים במצטבר לכל היותר.

· במהלך הסדנה יופנה התלמיד לקריאת ספרים, ביניהם 'איך כותבים סיפור – מדריך לכתיבת פרוזה' מאת אורי פרץ-שרון ו'מישהו לרוץ אתו' מאת דויד גרוסמן. ספרים אלה לא יסופקו לתלמיד במסגרת הסדנה, ועליו לרכוש אותם ממקורותיו נוסף על דמי הלימוד בסדנה.

שכר הלימוד בסדנאות ללמידה מרחוק

· דמי הלימוד בסדנה ישולמו במלואם מראש, לפני תחילת הסדנה.

· ניתן לחלק את התשלום עד 4 תשלומים ללא ריבית אם התשלום מבוצע בכרטיס אשראי או בהפקדה מראש של שיקים בלבד.

· דמי הלימוד ישולמו לאורי שרון, ע.מ. 027712645, מכתובת פרוג 1/1 תל אביב.

תנאי ביטול ההרשמה והחזר כספי

· תנאי הביטול תואמים לחוק הגנת הצרכן ולתקנון הגנת הצרכן (ביטול עסקה).

· ביטול לפני מועד הפתיחה: החזר מלא בקיזוז עמלת אשראי 5% ועלויות רישום 5%.

· תוך 14 ימים ממועד ההרשמה (וכל עוד מועד הביטול קודם למועד פתיחת הסדנה): החזר מלא בקיזוז 100 ₪ דמי ביטול ונוסף עליהם קיזוז עמלת סליקת אשראי בסך 5% מכל תשלום שבוצע בכרטיס אשראי.

· לאחר יותר מ- 14 ימים ממועד ההרשמה ועד מועד פתיחת הסדנה: דמי ההרשמה לא יוחזרו לתלמיד, אך יוחזר כל תשלום מעבר לדמי ההרשמה בקיזוז עמלת סליקת אשראי בסך 5% מכל תשלום כזה שבוצע בכרטיס אשראי.

· החל ממועד פתיחת הסדנה: לא יהיה כל החזר כספי על ביטול ההרשמה, בהתאם לחוק הגנת הצרכן (עסקאות מקוונות) ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).

· לצורך ביטול יש לפנות לאימייל ktiva.ivrit@gmail.com בהתאם לתנאים המפורטים לעיל.

תקנון סדנאות רגילות (מפגשי פנים-אל-פנים)

השתתפות במפגשים והשירותים שיסופקו בסדנה

· הסדנה כוללת שבעה מפגשים בני שעתיים לפחות שיתקיימו במרכז תל אביב.

· מנחי הסדנה וספקי שירותי הלימוד שומרים לעצמם את הזכות לעשות שינויים במבנה ובתוכן הסדנאות גם לאחר מועד ההרשמה ולאחר מועד פתיחת הסדנה.

· האחריות להשתתפות במפגשים היא של התלמיד בלבד. במקרה שהתלמיד החמיץ מפגש אחד או יותר מבין המפגשים בסדנה, הוא לא יהיה זכאי לפיצוי כספי או אחר בגין זה.

· במהלך הסדנה יופנה התלמיד לקריאת ספרים, ביניהם 'איך כותבים סיפור – מדריך לכתיבת פרוזה' מאת אורי פרץ-שרון ו'מישהו לרוץ אתו' מאת דויד גרוסמן. ספרים אלה לא יסופקו לתלמיד במסגרת הסדנה, ועליו לרכוש אותם ממקורותיו נוסף על דמי הלימוד בסדנה.

· חומרים שהתלמיד יקבל במהלך הסדנה, מודפסים או בפורמט אלקטרוני, יישארו בידיו גם לאחר מועד סיום הסדנה, למעט גישה לסרטוני וידאו. חומרים אלה מוגנים בזכויות יוצרים ומיועדים לשימושו האישי של התלמיד בלבד. אין להפיץ, להעתיק או לעשות בהם שימוש מסחרי כלשהו.

שכר הלימוד בסדנאות

· דמי ההרשמה לסדנה בסך 25% ממחיר הסדנה ישולמו במועד ההרשמה לצורך שריון מקום בסדנה.

· דמי ההשתתפות המלאים בסדנה ישולמו שבוע לפני מועד פתיחת הסדנה.

· ניתן לחלק את התשלום עד 4 תשלומים ללא ריבית אם התשלום מבוצע בכרטיס אשראי או בהפקדה מראש של שיקים בלבד.

· דמי הלימוד ישולמו לאורי שרון, ע.מ. 027712645, מכתובת פרוג 1/1 תל אביב.

תנאי ביטול ההרשמה והחזר כספי

· תנאי הביטול תואמים לחוק הגנת הצרכן ולתקנון הגנת הצרכן (ביטול עסקה).

· תוך 14 ימים ממועד ההרשמה (וכל עוד מועד הביטול לפחות 7 ימי עסקים לפני מועד פתיחת הסדנה): החזר מלא בקיזוז 100 ₪ דמי ביטול ונוסף עליהם קיזוז עמלת סליקת אשראי בסך 5% מכל תשלום שבוצע בכרטיס אשראי.

· לאחר יותר מ- 14 ימים ממועד ההרשמה ועד 7 ימי עסקים לפני מועד פתיחת הסדנה: דמי ההרשמה לא יוחזרו לתלמיד, אך יוחזר כל תשלום מעבר לדמי ההרשמה בקיזוז עמלת סליקת אשראי בסך 5% מכל תשלום כזה שבוצע בכרטיס אשראי.

· החל מ- 7 ימי עסקים לפני מועד פתיחת הסדנה ועד יום לפני המפגש השני בסדנה: יוחזרו לתלמיד מחצית מדמי הלימוד בסדנה. החזר כזה חורג (לטובת התלמיד) מהמינימום המוגדר בחוק הגנת הצרכן ובתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).

· החל ממועד המפגש השני של הסדנה: לא יהיה כל החזר כספי על ביטול ההרשמה, בהתאם לחוק הגנת הצרכן ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).

· לצורך ביטול יש לפנות לאימייל ktiva.ivrit@gmail.com בהתאם לתנאים המפורטים לעיל.